Ansvarsförbindelse

 

Låneregler/ ansvarsförbindelse vid Örebro universitetsbibliotek

Välkommen till universitetsbiblioteket!

Alla som har fyllt 18 år kan få lånekort.

Ditt lånekort

Lånekortet använder du:

  • Vid lån, omlån samt då du reserverar litteratur
  • För att boka grupprum
  • När du söker i bibliotekets databaser eller använder bibliotekets övriga elektroniska tjänster då du befinner dig utanför campus (endast för studenter, doktorander och anställda vid Örebro universitet)
  • För att beställa fjärrlån, dvs. material från ett annat bibliotek (endast för studenter, doktorander och anställda vid Örebro universitet)
  • När du loggar in på bibliotekets datorer (gäller endast dem som inte är studenter).

Att låna

Lån och återlämning görs i bibliotekets självbetjäningsstationer. Lånetiden framgår av kvittot samt i bibliotekets katalog under rubriken Mina lån.

Du är skyldig att återlämna boken i tid. Kvitto på återlämning ska sparas i 6 månader.

Lånetiden kan förlängas via bibliotekets katalog om boken inte är reserverad.

Lånetider och förseningsavgifter

Kurslitteratur: 7 dagars lånetid för alla kategorier av låntagare. Förseningsavgiften är 10 kr per bok/dag.

Övrig litteratur: 21 dagars lånetid för studenter och allmänhet. Förseningsavgiften är 5 kr per bok/dag för studenter och allmänhet. 60 dagars lånetid för lärare/forskare/doktorander. Detta långlån förkortas om boken reserveras. Den garanterade lånetiden är 21 dagar.

Biblioteket skickar ut påminnelse om när lånetiden snart går ut samt påminnelser på försenade böcker. Detta är en extra service och biblioteket har ingen skyldighet att göra det. Till studerande vid Örebro universitet skickas alla påminnelser till studentmailen. OBS! Studentmailen är i funktion även efter avslutade studier.

För övriga skickas påminnelsen till den e-postadress som angetts vid låneansökan. Om e-postadress saknas skickas påminnelse per post.

Du är skyldig att göra adressändring via Studentforum eller direkt till biblioteket, om du inte är student.

Om boken inte återlämnas inom 60 dagar blir du ersättningsskyldig. Kostnaden för nyanskaffning av boken samt hanteringskostnad faktureras. För fullständiga uppgifter se bibliotekets prislista.

Vid 100 kronor i förseningsavgift spärras ditt lånekort, och lån, omlån och reservationer går inte att göra.

Borttappat universitetskort

Borttappat Universitetskort spärras i Studentforum. Förlust av bibliotekets lånekort anmäls till biblioteket.

Fjärrlån

För studerande, doktorander och anställda vid Örebro universitet kan litteratur som inte finns på biblioteket, både böcker och artiklar, lånas in från andra bibliotek inom eller utom Sverige. Endast litteratur som är avsedd för forskning eller studier kan fjärrlånas. Litteratur som redan finns på biblioteket lånas inte in. Beställning av fjärrlån görs via bibliotekets webbplats.

Inlån av böcker som går att låna inom Norden är gratis. För beställning av artiklar och visst annat material betalar du en avgift enligt prislista.

Distansstuderande

Speciell låneservice gäller för distansstuderande. Lånetiden för kurslitteratur (7 dagar) utökas med 6 dagar för postgång.

Sekretessbestämmelser

Universitetskortet är en personlig värdehandling och enbart du själv kan använda kortet.

För biblioteksverksamhet gäller sekretess enligt 9 kap 22 sekretesslagen (1980:100) för uppgifter i register om enskilda personers lån, reservationer eller andra former av beställningar. Bibliotekets behandling av personuppgifter förs med stöd av personuppgiftslagen (1998:204). Du har möjlighet att själv hämta ut dina reserverade böcker om du godkänner att dina reserverade böcker placeras på öppen hylla. Detta valalternativ finns när du aktiverar universitetskortet eller ansöker om lånekort. Om du valt att inte tillåta detta hämtas böckerna i informationsdisken.

Jag vill inte ha mina reserverade böcker på öppna hyllor

För allas trivsel

  • Bibliotekets datorer får endast användas i enlighet med SUNET:s etiska regler (www.sunet.se).
  • Det är inte tillåtet att göra egna anteckningar eller understrykningar i bibliotekets litteratur.
  • Mobiltelefoner och bärbara datorer får inte vara påslagna i den tysta läsesalen på plan 1.
  • All förtäring av mat hänvisas till cafeterian.

Lånereglerna kan revideras och du är skyldig att hålla dig informerad om eventuella förändringar. Senaste versionen finns på bibliotekets webbplats www.oru.se/ub.

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta biblioteket!

2010-08-20

Om du har läst igenom lånereglerna och accepterar villkoren, klicka på [Acceptera] nedan.