Steg 1 av 5

 

Låneregler / ansvarsförbindelse vid Örebro universitetsbibliotek

Välkommen till Universitetsbiblioteket!

Alla som har fyllt 18 år kan få lånekort mot uppvisande av giltig legitimation. För dig som är student är universitetskortet ditt lånekort. Lånekortet är en personlig värdehandling. Du är själv ansvarig för att ingen annan använder ditt lånekort.

Att låna

Du är skyldig att återlämna boken i tid. Lånetiden framgår av kvittot samt under ¿Mina lån¿ på bibliotekets webbplats. Kvitto på återlämning ska sparas i 6 månader. Lånetiden kan förlängas om boken inte är reserverad. Biblioteket skickar ut påminnelser, men du är alltid själv skyldig att lämna tillbaka eller låna om boken i tid. Du är skyldig att göra adressändring via Studentforum, eller direkt till biblioteket om du inte är student. Det är inte tillåtet att göra egna anteckningar eller understrykningar i bibliotekets litteratur.

Lånetider och förseningsavgifter

Kurslitteratur: 7 dagars lånetid. Förseningsavgiften är 10 kr per bok/dag.

Kursreferensböcker: daglån. På Huvudbiblioteket måste böckerna lämnas tillbaka innan biblioteket stänger samma dag som de lånats. På Medicinska biblioteket ska böckerna återlämnas innan ordinarie stängningstid dagen efter utlån. Förseningsavgift för kursreferensböcker är 100 kr per bok/dag.

Övrig litteratur: 21 dagars lånetid för studenter och allmänhet. Förseningsavgiften är 5 kr per bok/dag för studenter och allmänhet. 60 dagars lånetid för anställda vid Örebro universitet och Region Örebro län. Detta långlån förkortas om boken reserveras. Den garanterade lånetiden är 21 dagar.

Om boken inte återlämnas inom 60 dagar efter återlämningsdatum blir du ersättningsskyldig. Kostnaden för nyanskaffning av boken samt hanteringskostnad faktureras. För fullständiga uppgifter se bibliotekets prislista.

Vid 100 kronor i förseningsavgift spärras ditt lånekort, och lån, omlån och reservationer går inte att göra.

Borttappat lånekort

Borttappat universitetskort spärras i Studentforum. Förlust av bibliotekets lånekort anmäls till biblioteket.

Fjärrlån

För studerande och anställda vid Örebro universitet och Region Örebro län kan litteratur som inte finns på biblioteket, både böcker och artiklar, lånas in från andra bibliotek inom eller utom Sverige. Endast litteratur som är avsedd för forskning eller studier kan fjärrlånas. Litteratur som redan finns på biblioteket lånas inte in. Beställning av fjärrlån görs via bibliotekets webbplats. Inlån av böcker som går att låna inom Norden är gratis. För beställning av artiklar och visst annat material betalar du en avgift enligt prislista.

Distansstuderande

Speciell lånerservice gäller för distansstuderande vid Örebro universitet. Lånetiden för kurslitteratur (7 dagar) utökas med 6 dagars postgång. Gäller endast för distansstudenter bosatta utanför Örebro kommun.

Sekretessbestämmelser

För biblioteksverksamhet gäller sekretess enligt 9 kap 22$ sekretesslagen (1980:100) för uppgifter i register om enskilda personers lån, reservationer eller andra former av beställningar. Bibliotekets behandling av personuppgifter förs med stöd av personuppgiftslagen (1998:204). Du har möjlighet att själv hämta ut dina reserverade böcker om du godkänner att dina reserverade böcker placeras på öppen hylla. Detta valalternativ finns när du aktiverar universitetskortet eller ansöker om lånekort. Om du valt att inte tillåta detta hämtas böckerna i informationsdisken.

Användning av bibliotekets datorer

Bibliotekets datorer får endast användas i enlighet med SUNET:s etiska regler (www.sunet.se).

Lånereglerna kan revideras och du är skyldig att hålla dig informerad om eventuella förändringar. Senaste versionen finns på bibliotekets webbplats.

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta biblioteket.

Rev. 2016-11-30/Marie Danielsen, bibliotekschef

Om du har läst igenom lånereglerna och accepterar villkoren, klicka på [Acceptera] nedan.